سرزمین عجایب

اگر در سفرهای خود با شماره پلاک‌های متفاوت خودروها رو به رو شده‌اید و می خواهید بدانید که هر کدام از این پلاک‌ها متعلق به کدام شهر می‌باشد،با استفاده از این نرم افزار سرزمین عجایب می توانید به راحتی این کار را انجام دهید.